Лични данни

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Информация за администратора на лични данни

 

ПАРКЕТСЕНС ПРО“ ЕООД

АНАТОЛИЙ МИЛАНОВ

София 1700, бул. „Симеоновско шосе“ № 77, 

Студентски комплекс

Интернет страница: https://www.parketpro.bg

Електронна поща: office@parketsense.bg

 

„Паркетсенс Про“ ЕООД е администратор на лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни.

В качеството си на администратор на лични данни, спазвайки принципа за прозрачност, с настоящата Декларация за поверителност „Паркетсенс Про“ ЕООД изпълнява законовото си задължение да Ви информира:

 • Защо събираме и как използваме Вашите лични данни?;
 • На какво основание събираме Вашите лични данни?;
 • С кого споделяме Вашите лични данни?;
 • В какви срокове ще съхраняваме Вашите лични данни?;
 • Какви са Вашите права, като субект на лични данни?.

 

 1. Събираме, обработваме и съхраняваме информация, която съдържа лични данни за целите на:
 • Управление на човешките ресурси – лични данни, имащи отношение към трудовоправните и социалносигурителните отношения на наетите работници и служители от администратора.

            Какви лични данни събираме: За посочената цел събираме, обработваме и съхраняваме лични данни, идентифициращи физическите лица; данни за образование и квалификация; данни за здравето, изискуеми по Кодекса на труда, Кодекса за социално осигуряване и данни от издадените болнични листа; други данни, изискуеми на основание законодателството, което регламентира трудовите правоотношения и правоотношенията при изпълнение на гражданскоправни договори при възлагане на определени дейности, данъчно-осигурителните правоотношения, безопасните и здравословни условия на труд; за целите на счетоводното отчитане на дейността.

 

            На какво основание събираме личните данни: законово основание, съгласно специалното законодателство, приложимо при управлението на човешките ресурси (Кодекс на труда, Кодекс за социалното осигуряване, Закон за здравето, Закон за задълженията и договорите, подзаконови нормативни актове), счетоводната политика и дейности (Закон за счетоводството и други) и данъчното третиране (Закон за корпоративното подоходно облагане и други).

 

            С кого споделяме личните данни: предоставяме посочените лични данни на трети лица, само в хипотезите които са предвидени в действащото законодателство, с оглед целта на обработването. Личните данни се предоставят на публичноправни органи, като НАП, НОИ, Инспекция по труда и други, съобразно упражняваните от тях правомощия и нормативно определената им административна компетентност. Данните не се предават извън Европейския съюз и Европейското икономическо пространство. Осигуряването на здравословните и безопасни условия на труд се осъществява от служба по трудова медицина, съобразно Закона за здравословни и безопасни условия на труд и съответната подзаконова нормативна уредба.

            В какви срокове ще съхраняваме личните данни: Съхраняваме личните данни в съответните нормативно предвидени срокове.

 

 • Управление на взаимоотношенията с нашите контрагенти – лични данни, имащи отношение към сключваните договори (договори за монтаж, договори за СМР и други).

            Какви лични данни събираме: За посочената цел събираме, обработваме и съхраняваме лични данни, идентифициращи физическите лица и имената на управителите/представляващите юридическите лица контрагенти на Дружеството.

            На какво основание събираме личните данни: законово основание във връзка с изпълнение на сключените договори на основание Търговския закон, Закон за задълженията и договорите и други.

            С кого споделяме личните данни: достъп до личните данни се предоставя на трети лица, само когато е предвидено в закон, включително и на публичноправни субекти, при условията на задължителност регламентирана в нормативен акт.

            В какви срокове ще съхраняваме личните данни: в сроковете за изпълнение на договора и в съответните гаранционни срокове, както и предвидените задължителни срокове в данъчното и счетоводното законодателство.

 

 • Управление на взаимоотношенията с клиентите на електронния ни магазин – лични данни, имащи отношение към сключваните договори за продажба на продукти/услуги от разстояние.

            Какви лични данни събираме: За посочената цел събираме, обработваме и съхраняваме лични данни, идентифициращи физическите лица (имена, телефонен номер, адрес и имейл) и имената на управителите/представляващите юридическите лица, когато поръчката на продукти/услуги се извършва от юридическо лице.

            На какво основание събираме личните данни: законово основание във връзка с изпълнение на сключените договори на основание Закон за защита на потребителите, Търговския закон, Закон за задълженията и договорите и други.

            С кого споделяме личните данни: достъп до личните данни се предоставя на трети лица, само когато е предвидено в закон, включително и на публичноправни субекти, при условията на задължителност регламентирана в нормативен акт. Предоставяме лични данни – имена, точен адрес и телефонен номер, на куриерската фирма с цел изпращане на поръчаните продукти.

            В какви срокове ще съхраняваме личните данни: в сроковете за изпълнение на договора и в предвидените задължителни срокове в данъчното и счетоводното законодателство.

 

 • Упражняване на правата по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 пред „Паркетсенс Про“ ЕООД в качеството му на администратор на лични данни – всеки субект на данни, за когото фирмата събира такива във връзка с посочените в настоящото цели и основания, има право да упражни правата си, регламентирани в Регламент (ЕС) 2016/679 по отношение на обработваните от дружеството негови лични данни.

            Какви лични данни събираме: За посочената цел събираме, обработваме и съхраняваме лични данни, идентифициращи физическите и юридическите лица.

            На какво основание събираме личните данни: законово основание и за целите на упражняваните права.

            С кого споделяме личните данни: могат да бъдат предоставени на трети лица, само в случаите когато е предвидено в закон.

             

 • 2. Използване на бисквитки. Връзки с други уебсайтове

            Във виртуалното пространство се използват различни идентификатори, от които „бисквитките“ са едни от видовете идентификатори.

            Нашият сайт също използва „бисквитки“ – FacebookPixel, с цел събиране на статистика по отношение на това колко посетители са прегледали електронната ни страница и какви продукти са разгледани.

            Декларацията за поверителност се прилага само по отношение на „Паркетсенс Про“ ЕООД и на нашата електронна страница, без да има отношение към други интернет страници. В случаите, при които сме публикували връзки към други електронни страници, различни от нашата, моля да се запознаете със съответната Декларация за поверителност/Политика за поверителност на съответната страница.

 

 • 3. Вашите права, като субект на лични данни

            Като субект на лични данни, всяко физическо лице, чийто данни се обработват от разполага със следните права:

 • Право на достъп до обработваните за него лични данни;
 • Право на коригиране на неточни лични данни;
 • Право на изтриване на лични данни;
 • Право на ограничаване на обработването на личните данни;
 • Право на оттегляне на съгласието за обработване на лични данни, когато данните се обработват на основание предоставено от субекта на данните съгласие;
 • Право на преносимост на данните;
 • Право на възражение при обработването на лични данни;
 • Право субектът на данни да не бъде обект на изцяло автоматизирано решение, включващо профилиране, което може да породи правни последици за субекта или да го засегне значителна степен;
 • Право на защита по съдебен или административен ред, в случай, че правата на субекта на данни са били нарушени;
 • Право на получаване на информация, когато е била нарушена сигурността на личните данни на субекта.

            При упражняване на Вашите права, като физическо лице - субект на лични данни, обработвани от „Паркетсенс Про“ ЕООД, можете да се свържете с нас на следния електронен адрес: office@parketsense.bg.

 

 • 4. Изменения на Декларацията за поверителност

            Декларацията за поверителност е динамичен документ, който е приет от управителя на „Паркетсенс Про“ ЕООД и може да бъде изменян при възникнали предпоставки от нормативен или друг обективен характер.

 • 5. Надзорен орган

            Надзорният орган за защита на личните данни в Република България е Комисия за защита на личните данни.

            Контактна информация на КЗЛД: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

            Електронна поща:  kzld@cpdp.bg

            Интернет страница: www.cpdp.